Privacy Verklaring Nine Living Concepts

NINE Living Concepts is een ontwerpbureau dat particulieren en bedrijven ondersteunt bij het ontwerpen van de verbouw of nieuwbouw van woningen, het verzorgen van de benodigde vergunningen, het coördineren van de prijsaanvragen en het begeleiden van de uitvoering. Als u contact met ons opneemt via telefoon, via e-mail of via het online contactformulier op onze website en als wij werkzaamheden voor u verrichten of u een bezoek brengt aan onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 

NINE Living Concepts, Mauritssingel 9, 4811 CP Breda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6880651. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@ninelivingconcepts.nl

PERSOONSGEGEVENS 

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Voor – en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Geslacht
 7. Geboortedatum
 8. Geboorteplaat
 9. Klant, factuur en opdrachtnummer
 10. IP-adres

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

NINE Living Concepts verwerkt alleen Burgerservicenummers (BSN) bij de aanvraag voor een vergunning. U machtigt ons hiervoor via een machtigingsformulier.

HOE KOMEN WIJ AAN UW PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt in een intakegesprek, via e-mail, via telefoon, via het online contactformulier op onze website of via een machtigingsformulier.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Voor het communiceren met de opdrachtgever via telefoon en e-mail;
 • Voor het voeren van een intakegesprek bij de opdrachtgever thuis;
 • Voor het maken van een offerte;
 • Voor het indienen van vergunningen; de gemeente vraagt om een machtiging en BSN van de opdrachtgever;
 • Voor het maken en versturen van de factuur.

PERSONALISEREN WEBSITE

– Om onze website te laten werken en het zoeken op onze website eenvoudiger te maken.

Wij hebben ons belang om uw gegevens te verwerken afgewogen tegen uw privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

BEWAARTERMIJN 

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. De gegevens van opdrachtgevers op onze offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.

E-mailberichten en contactformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.

Burgerservicenummers worden na afronding van het project verwijdert (ca 2 maanden na oplevering). De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.

DELEN MET DERDEN 

NINE Living Concepts verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting en email
 • Website software
 • Telefoonprovider
 • Belastingdienst
 • Accountant
 • Gemeenten (alleen als wij voor u vergunningen aanvragen)
 • Google Analytics (website statistieken)

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Rechtstaat (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

COOKIES 

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Al uw gegevens zijn geanonimiseerd.

Cookies kunt u via uw browserinstellingen van uw computer uitschakelen en verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF LATEN VERWIJDEREN 

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kunt u een bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur u verzoek dan per email naar info@ninelivingconcepts.nl.

Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DATAPORTABILITEIT 

Wanneer u dit wenst, zullen wij uw persoonsgegevens naar u toesturen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

BEVEILIGING 

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het anonimiseren van IP-adressen en een goede antivirusscanner en firewall op onze computer zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat uw gegevens worden misbruikt, stuurt u dan een email naar info@ninelivingconcepts.nl.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.